Sierpień 2021

24 sierpnia 2021


Szanowni Państwo,
informujemy iż od 01.09.2021r. siedziba biura projektu będzie mieściła się w lokalu przy ul. Nałęczowskiej 18/26u w Lublinie. W związku z tym zapraszamy wszystkich Uczestników projektu do nowej siedziby.

W przypadku wysyłania korespondencji należy kierować ją na adres:
Biuro projektu
ul. Nałęczowska 18a/26u
20-710 Lublin

Lipiec 2021

19 lipca 2021


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA II TURY NABORU – GRUPA IV, V i VI LIDERA

Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę w ramach procedury odwoławczej. Poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej II tury naboru w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

07.07.2021


Szanowni Państwo!

W dniach 12-16 lipca 2021 będzie obradować Komisja Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Ostateczne wyniki wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca.

W dniach 20-22 lipca 2021 odbędzie się podpisywanie umów o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu a Beneficjentem.

23 lipca 2021 to dzień założenia działalności gospodarczej.

02.07.2021


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ II TURA NABORU
GRUPA IV, V I VI

Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa
wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z
biznesplanami. Poniżej znajduje się wstępna lista Uczestników
rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i
prowadzenie działalności w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma
możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 ust. 1 Procedura odwoławcza
Regulaminu przyznawania wsparcia:

„Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej
dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w
obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez uczestnika projektu
wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję
Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie.
Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie
zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia
otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura
projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za
dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie
drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy
pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).”.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z
kartami ocen. Prosimy o potwierdzenie odebrania wiadomości.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Czerwiec 2021

 

21 czerwca 2021


Informujemy, iż w związku z panującymi upałami w bieżącym tygodniu biuro projektu będzie czynne w godzinach 6:30-14:30.

14 czerwca 2021


W dniu dzisiejszym Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła obrady. O wynikach oceny formalnej Uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco. Wnioski poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

11 czerwca 2021


W dniu dzisiejszym zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

Dokumenty złożyło 44 Uczestników projektu. 2 osoby nie skorzystało z tej możliwości.

Maj 2021

25.05.2021


Zapraszamy po odbiór zaświadczeń o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!” od dnia 01.06.2021r. do Biura projektu przy ul. Rapackiego 12 w Lublinie.

18.05.2021


Szanowni Państwo,
W dniach 1-11.06.2021r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników projektu z II tury naboru z grup nr IV, V i VI.

Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch

formach:

  1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze trwale spięte np. w skoroszycie (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z

oryginałem) – osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres Biura Lidera ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin.

  1. Wersja elektroniczna – w formie skanu wersji papierowej zapisanej w jednym pliku w formacie .pdf złożona na pamięci pendrive (urządzenie zostanie zwrócone po zgraniu pliku przez personel projektu).

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu. Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć dokumenty, ułożone w następującej kolejności:

1.Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego;
2. Biznesplan;
3. Oświadczenie o akceptacji „Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”;
4. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
6. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie;
7. Oświadczenie o niezmienionym statusie;
8. Oświadczenie o zmianach;
9. Aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu (np. ZUS, Urząd Pracy, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków wraz z oświadczeniem, że to jedyne źródło dochodu) potwierdzające status na rynku pracy.

WZORY DOKUMENTÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA

17.05.2021


W dniu 12 maja 2021 został ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod adresem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2021-roku,271,32.html

Kwiecień 2021

29.04.2021


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURA NABORU

Szanowni Państwo,
informujemy, że KOMISJA OCENY WNIOSKÓW zakończyła swoją pracę
odnośnie rozpatrywania odwołań złożonych w czasie procedury
odwoławczej. Poniżej znajduje się OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA osób
zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie
działalności gospodarczej I tury naboru w ramach projektu „Rozwiń
skrzydła!”.

Ostateczna lista rankingowa I tura naboru

21.04.2021


Szanowni Państwo,
w dniu 04.05.2021r. Biuro projektu będzie nieczynne.

Pracownicy będą mieli dzień wolny ze względu na 01.05.2021, który w tym roku wypada w sobotę. Do kontaktu zapraszamy od dnia 05.05.2021r.

09.04.2021


Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Rozwiń
skrzydła!” w ramach II tury naboru. Wszystkim osobom zakwalifikowanym
serdecznie gratulujemy!

Informację o ostatecznych wynikach każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail,
którą należy potwierdzić wysyłając wiadomość potwierdzającą odczytanie
wiadomości.

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI – II TURA

02.04.2021


Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych INSPIRES Sp. z o.o. pragnie złożyć wszystkim Kandydatom i Uczestnikom projektu najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

01.04.2021


Informujemy, iż obecnie trwa procedura odwoławcza w ramach II rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła!”. O wynikach będziemy informować w najbliższych dniach.

Marzec 2021

18.03.2021


Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła!” w ramach II tury naboru. Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z kartami ocen.

W odpowiedzi zwrotnej prosimy o potwierdzenie odebrania e-maila.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI – II TURA

08.03.2021


Informujemy, iż od dnia 09.03.2021r. rozpoczynamy cykl rozmów rekrutacyjnych z Kandydatkami i Kandydatami do projektu „Rozwiń skrzydła!”. Rozmowy z doradcą zawodowym będą przeprowadzane z osobami, które otrzymały minimum 60% punktacji z oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych. Po etapie rozmów rekrutacyjnych zostaną ogłoszone wstępne wyniki rekrutacji w ramach II tury naboru.

Luty 2021

15.02.2021


Szanowni Państwo,

Po rozpatrzeniu odwołań ogłaszamy ostateczne wyniki rekrutacji w ramach I tury naboru. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Partnera projektu – http://www.eds-fundacja.pl/projekty/rozwinskrzydla/index.php

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

10.02.2021


W dniu wczorajszym tj. 9 lutego 2021 został ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod adresem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2020-roku,271,31.html

09.02.2021


Informujemy, iż w dniach 11-12.02.2021 Biuro projektu będzie nieczynne.

Personel będzie pracował zdalnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego we wskazanych dniach.

08.02.2021


Szanowni Państwo!

Poniżej znajdują się wyniki oceny formalnej. Formularze, które pozytywnie przeszły ten etap oceny zostały przekazane do oceny merytorycznej. Kandydaci, których dokumenty nie spełniły wymogów formalnych oraz osoby, które złożyły rezygnacje nie będą dalej brały udziału w procesie rekrutacji.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

03.02.2021


LISTA WSTĘPNA OSÓB UBOGOPRACUJĄCYCH ORAZ NIEPRACUJĄCYCH, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO PROJEKTU.

Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się lista wstępna osób, które w ramach I tury naboru
zakwalifikowały się do projektu „Rozwiń skrzydła!” z podziałem na osoby
niepracujące, osoby ubogopracujące, lista rezerwowa oraz lista osób,
które nie otrzymały pozytywnej rekomendacji od doradcy zawodowego.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z
kartami ocen.

W odpowiedzi zwrotnej prosimy o potwierdzenie odebrania e-maila.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI I TURA

Styczeń 2021

22.01.2021


Informujemy, iż rozpoczął się proces weryfikacji Państwa dokumentów rekrutacyjnych. Personel projektu przyjął 137 Formularzy rekrutacyjnych.

O wynikach oceny formalnej będziemy informować w najbliższych dniach.


W związku z weryfikacją dużej ilości dokumentów projektowych uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny i/lub osobisty z personelem projektu w godzinach 12:00-16:00.

07.01.2021


Szanowni Państwo,

Informujemy, że II tura rekrutacji do projektu „Rozwiń Skrzydła!” odbędzie się w dniu 18.01.2021 w godzinach 9.00-15.00.

Dokumenty prosimy składać w wersji papierowej, trwale ze sobą spięte (najlepiej w skoroszycie) w siedzibie Biura projektu ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru. Dokument zawierający numer INZ jednocześnie będzie stanowił potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

W II turze naboru planowane jest zrekrutowanie 55 Uczestników Projektu.

04.01.2021


Szanowni Państwo!

W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych do projektu „Rozwiń skrzydła!”, które wpłynęły w ramach I tury naboru informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę wniosków rekrutacyjnych uległ wydłużeniu.

O wynikach będziemy informować na stronie internetowej projektu.

Po ogłoszeniu wyników I tury pojawi się informacja o naborze formularzy rekrutacyjnych dla II tury.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Grudzień 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy życzyć Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.
Zarząd i pracownicy INSPIRES Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2020r. biuro INSPIRES Sp. z o.o. będzie nieczynne w zamian za święto 26 grudnia przypadające w sobotę. Zapraszamy do kontaktu od 29.12.2020r.

Listopad 2020

25.11.2020


Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie informacje bieżące dotyczące postępu realizacji projektu będą/są na bieżąco zamieszczane na stronie projektu.

Tym samym w celu uzyskiwania bieżących informacji w zakresie projektu uprzejmie prosimy o śledzenie strony.


Szanowni Państwo informujemy, że nabór do I tury w ramach procesu rekrutacji z powodu pandemii i ograniczeń w zakresie wzajemnych spotkań odbywa się wyłącznie drogą on-line i prowadzony jest przez Partnera projektu- Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw.

Wszelkie informacje o naborze projektu znajdą Państwo na stronie Partnera projektu.

http://www.eds-fundacja.pl/projekty/rozwinskrzydla/index.php


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Rozwiń skrzydła !”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się warunkami udziału w projekcie. W najbliższych dniach dostępne do pobrania będą dokumenty rekrutacyjne oraz regulaminy rekrutacji i przyznawanego wsparcia.

Zachęcamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej do udziału w projekcie!