Oferowane wsparcie

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje:

  • Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 84 Uczestników Projektu, które ma na celu przekazanie wiedzy szkoleniowej i doradczej na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:
  • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę
  • Doradztwo indywidualne (zajęcia indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę)
  • Doradztwo grupowe (zajęcia grupowe w wymiarze 4 godzin dydaktycznych na grupę)
  • Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji dla 77 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie 27126,48 PLN netto i jednocześnie w wysokości brutto nie przekraczającej progu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia o pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Wsparcie zostanie przyznane w oparciu o sumę punktów otrzymanych: w ramach oceny wniosków i oceny wynikającej z punktów premiujących.

  • Wsparcie pomostowe dla 77 Uczestników Projektu, w tym:
  • Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie Uczestnikom Projektu pokrycia niezbędnych opłat (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, kosztów najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). Wypłacane jest w miesięcznych ratach w kwocie nie większej niż równoważność minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego (maksymalnie 2100 zł/m-c netto i jednocześnie w kwocie brutto nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego).
  • Indywidualne wsparcie doradcze specjalistyczne (spotkania indywidualne w wymiarze 13 godzin zegarowych na osobę, średnio 1 spotkanie na 2 m-ce, średnio 2/3 godziny dziennie), które ma na celu pomoc Uczestnikom Projektu w rozwiązaniu konkretnych problemów lub doradzanie w konkretnych sytuacjach.

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotyczące maksymalnej wysokości dotacji oraz wsparcia pomostowego dostępne jest na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce: rekrutacja w dokumentach do pobrania.

Uczestnikom Projektu w ramach realizacji zadania pt. Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo oferujemy: zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek (w trakcie doradztwa indywidualnego i grupowego), obiad (w trakcie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej), materiały dydaktyczne/szkoleniowe.