Maj 2021

25.05.2021


Zapraszamy po odbiór zaświadczeń o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!” od dnia 01.06.2021r. do Biura projektu przy ul. Rapackiego 12 w Lublinie.

18.05.2021


Szanowni Państwo,
W dniach 1-11.06.2021r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników projektu z II tury naboru z grup nr IV, V i VI.

Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch

formach:

  1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze trwale spięte np. w skoroszycie (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z

oryginałem) – osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym wysłanym na adres Biura Lidera ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin.

  1. Wersja elektroniczna – w formie skanu wersji papierowej zapisanej w jednym pliku w formacie .pdf złożona na pamięci pendrive (urządzenie zostanie zwrócone po zgraniu pliku przez personel projektu).

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu. Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć dokumenty, ułożone w następującej kolejności:

1.Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego;
2. Biznesplan;
3. Oświadczenie o akceptacji „Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”;
4. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
6. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie;
7. Oświadczenie o niezmienionym statusie;
8. Oświadczenie o zmianach;
9. Aktualne zaświadczenie z odpowiedniego urzędu (np. ZUS, Urząd Pracy, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków wraz z oświadczeniem, że to jedyne źródło dochodu) potwierdzające status na rynku pracy.

WZORY DOKUMENTÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA

17.05.2021


W dniu 12 maja 2021 został ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod adresem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2021-roku,271,32.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *