Rekrutacja

Rekrutacja Uczestników (UP) do projektu będzie przebiegać w dwóch turach. W ramach pierwszej tury  rekrutacji tj. w okresie sierpień– wrzesień 2020 r. planowane jest zrekrutowanie 29 UP. W ramach drugiej tury rekrutacji tj. w okresie październik – listopad 2020 r. planowane jest zrekrutowanie 55 UP.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej.

Grupę docelową projektu stanowią:

84 osoby fizyczne (51K, 33M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających okres przystąpienia do projektu. W tym:

  • Minimum 90% GD – to osoby niezatrudnione tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne) i osoby bierne zawodowo, w tym:
      • min 60% GD– to osoby bezrobotne, bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (na poziomie ISCED 3 włącznie);
    • mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz nie są imigrantami, reemigrantami, ani osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu osób bezrobotnych objętych wsparciem;
  • 10% GD– to osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Dodatkowo:

  • min 60% GD to Kobiety;
  • min 30% GD to osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich
  • min 10% GD to osoby zamieszkujące obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Dokumenty rekrutacyjne:
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji
Karta oceny biznesplanu
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Karta oceny doradcy zawodowego
Minimalny zakres oceny biznesplanu
Wzór biznesplanu
Umowa o udzielenie wsparcia
Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości